مسئولیت های اجتماعی

  • مسئولیت پذیری درحفظ منابع برای آیندگان ئر راستای توسعه پایدار شرکت

  • مشارکت در محرومیت زدایی و اهتمام در توسعه اقتصادی، اجتماعی و آبادانی مناطق تحت پوشش

  • احترام به عرف و فرهنگ، قوانین ملی و بین المللی، مشارکت در امور عام المنفعه و آگاه سازی در مورد مزیت فعالیتهای مشترک

  • پیشگام در رعایت امور سلامت، بهداشتی، صنعتی و حفاطت از محیط زیست(HSE)