جایگاه بوشهر (حسینیه اعظم)

جزئیات پروژه

  • وضعیت : درحال بهره برداری

  • هزینه فعلی: – تومان

  • کاربری ها: جایگاه بنزین ، جایگاه گاز

  • آدرس جایگاه: بوشهر