معرفی نامه

  شـرکت دریـا کولاک با اتـکاء به یاری پروردگار یکتـا در سال ۱۳۷۸در راستـای اهـداف اشتغـال زایی کشــور با سـرمایه گـذاری در کسب و کار صنعت، تجـارت و خدمات با پشتوانه تجارب ارزنده و سـرمایه مالـی مدیریت شـرکت تاسیس و افتخـار دارد با دو دهـه فعـالیت که منجـر به احداث چندین کارخانه تولیدی، چندین پروژه بزرگ تجـاری به حول قوه الهـی با اخـذ مجـوز فعـالیت دائـمی در قـالب شـرکت زنجیــره ای توزیـع فـرآورده هــای نفتی صاحب صلاحیت (برند) مورد تائید شرکت ملـی پخش فرآورده های نفتی ایران افتخـار خـدمت به خانواده بزرگ جایگاه داران کشور را دارد.