نمایه شرکت

شـرکت دریـا کولاک با اتـکاء به یاری پروردگار یکتـا در سال
۱۳۷۸در راستـای اهـداف اشتغـال زایی کشــور با سـرمایه گـذاری در
کسب و کار صنعت، تجـارت و خدمات با پشتوانه تجارب ارزنده و سـرمایه
مالـی مدیریت شـرکت تاسیس و افتخـار دارد با دو دهـه فعـالیت که منجـر به
احداث چندین کارخانه تولیدی، چندین پروژه بزرگ تجـاری به حول قوه الهـی با اخـذ
مجـوز فعـالیت دائـمی در قـالب شـرکت زنجیــره ای توزیـع فـرآورده هــای نفتی صاحب
صلاحیت (برند) مورد تائید شرکت ملـی پخش فرآورده های نفتی ایران افتخـار خـدمت به
خانواده بزرگ جایگاه داران کشور را دارد.
برخی از سوابق فعالیت های تجاری شرکت در عرصه های صنعت نفت، احداث مجتمع های
تجاری/مسکونی و احداث کارخانه عبارتند از:

  • احداث مجتمع مسکونی، تجاری سینا 1000 متر مربع زیربنا
  • احداث پروژه تجاری، مسکونی با 20000 متر مربع زیربنا
  • احداث پروژه مجتمع تجاری ایرانیان با 40 واحد
  • احداث مجتمع تجاری آزادی دارای 100 واحد تجاری
  • احداث مجتمع تجاری وزیری دارای 75 واحد تجاری
  •  احداث مجتمع مرکز خرید بوشهر دارای 50 واحد تجاری
دانلود بروشور شرکت